Lawabux.com - The Pro Gamer (ได้ตามภาพ)

The Pro Gamer (ได้ตามภาพ)

ราคา 2,500 บาท /ต่อชิ้น

เงื่อนไขการสั่งซื้อ
1.ลูกค้าต้องเลเวล 15 ก่อนเพื่อเปิดเทรด
2.ตัวละครที่รับสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อผู้เล่นเลเวล 25

สินค้านี้จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
ราคา 2,500.00 บาท ค่าใช้จ่าย 0 บาท