Lawabux.com - Semi-Full Access (SFA)

Semi-Full Access (SFA)

ID เเท้ Minecraft เปลี่ยนได้บางอย่าง (SFA)

ราคา 40 บาท

Semi-full access (SFA)

  • เข้าเซิฟ ID เเท้ได้ (ยกเว้นบางเซิฟที่ถูกแบนไปก่อนแล้ว)
  • เปลี่ยน Skin / ชื่อ ได้
  • เปลี่ยน รหัสผ่าน ได้ (ไม่แนะนำให้เปลี่ยนเพราะอาจมีการถูกดึงรหัสกลับ)
  • สามารถใช้งานได้ช่วงระยะหนึ่งและหลังจากนั้นอาจเข้าไม่ได้อีกเพราะอาจมีการถูกดึงรหัสกลับ

สินค้านี้มี ประกัน 8 ชั่วโมงหลังจากซื้อสินค้าเท่านั้น หากใช้งานไม่ได้ขอใหม่กับ Support Chat ได้เลย